ĐTC Phanxicô “Xin Chúa cho con biết nhìn thấy và biết chạnh lòng thương, như Chúa nhìn thấy con và chạnh lòng thương con.”

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Có thể nói toàn bài Huấn từ Truyền tin cho Chúa nhật XV Thường niên Năm C 10/7/2022 hôm nay ở hai câu tiêu biểu chính yếu sau đây:

“Thánh sử Luca nói rõ rằng người Samaria này đang trên hành trình

Vì vậy, mặc dù đã có những kế hoạch riêng và đang đi đến một nơi xa, người Samaria đó không viện cớ nhưng để cho mình tham gia vào những gì đã xảy ra trên đường. 

Chúng ta hãy suy nghĩ: chẳng phải Chúa đang dạy chúng ta làm điều đó sao? 

Để nhìn về phía xa, để đến đích đến cuối cùng của chúng ta, hãy chú ý đến các bước cần thực hiện, ở đây và bây giờ, để đến được đó. 

“Tin Mừng dạy chúng ta nhìn thấy, nghĩa là hướng dẫn mỗi người chúng ta hiểu đúng về thực tế, ngày từng ngày, vượt qua những định kiến và chủ nghĩa giáo điều. 

Rất nhiều tín hữu ẩn trú trong chủ nghĩa giáo điều để biện minh cho mình trước sự thật. 

Tiếp đến, Tin Mừng dạy chúng ta đi theo Chúa Giêsu, bởi vì việc đi theo Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chạnh lòng thương – 

chú ý đến người khác, đặc biệt là những người đau khổ, những người đang gặp khó khăn và can thiệp như người Samaria; dừng lại chứ không tránh đi“.

Với tâm tình cởi mở và lắng nghe ơn soi động của Thánh Linh nơi tâm trí của mình, chúng ta hãy theo dõi Huấn từ Truyền tin của ĐTC ở những cái links tùy nghi sau đây:

ĐTC Phanxicô: Hãy nhìn và chạnh lòng thương như người Samaria

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVC.mp3— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHo7QJSSfJ%3DA8GTe7b20s-d%2BME96VicyZ6PsaXWfcrTbng%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: