ĐTC Phanxicô: “Đức tin thật là ngọn lửa, ngọn lửa thắp sáng để chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng ngay cả trong đêm!”

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong bài Huấn từ Truyền tin cho Chúa Nhật XX Thường niên Năm C 14/8/2022,

ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh đến câu Chúa nói ngay đầu bài Phúc Âm như sau: 

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)

Và vì thế ĐTC đã nêu lên 2 vấn đề then chốt như sau:

Người đang nói về lửa nào? Và những lời này, ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến, có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay?”Ch

úng ta hãy cùng nhau lắng nghe và nghiền gẫm lời của vị cha chung của chúng ta trong huấn từ truyền tin cho CN XX TN Năm C ở cái link tùy nghi sau đây:

Kinh Truyền Tin 14/08: Đốt lên ngọn lửa chứng tá

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXC.mp3

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHqXrvSFJDsdwMXp0s6kuPYa%3DD7brAARTXEnrFWz7vhbhg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: