Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ XVI 2022 – Hoàn tất Giai đoạn 1 cấp Quốc gia

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ XVI nhưng lại ngoại lệ về tính cách bình dân của sự kiện lịch sử trong Giáo hội hoàn vũ này, 

ở chỗ bao gồm tất cả mọi phần tử trong Giáo hội và làm nên Giáo hội, nghĩa là từ đáy tới đỉnh, 

chứ không phải chỉ ở thượng tầng cơ cấu của Giáo hội như 15 Thượng nghị Giám mục Thế giới trước đây.

Chính vì thế mới có cả 2 năm để sửa soạn, từ Tháng 10/2021 tới 10/2023, và được chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 6 tháng:

Giai đoạn cấp quốc gia (bao gồm các giáo phận) từ Tháng 10/2021 tới 4/2022, rồi từ Tháng 4/2022 tới 8/2022 là thời gian tổng kết cấp quốc gia tại Tòa Thánh Vatican;

Giai đoạn cấp lục địa (bao gồm các quốc gia) từ Tháng 9/2022 tới 3/2023;

Giai đoạn 3 cũng là giai đoạn đức kết và tổng kết, từ Tháng 4/2023 tới 10/2023, thời gian Văn phòng Thượng nghị Giám mục Thế giới XVI đúc kết các châu lục thành bản làm việc cho các nghị phụ của Thượng nghị này.

Vậy, trong giai đoạn Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ XVI cấp Quốc gia đã xẩy ra như thế nào, trước khi tiến sang giai đoạn cấp lục địa vào Tháng 9/2022 sắp tới đây, 

chúng ta hãy theo dõi bản tổng kết của 5 Giáo hội địa phương tiêu biểu ở Âu Châu (Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đức và Ailan), nhất là Giáo hội ở Việt Nam qua các links tùy nghi dưới đây:

Kết thúc giai đoạn Thượng Hội đồng Giám mục cấp Giáo phận

HĐGMVN phổ biến Bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng HĐGM Cấp giáo phận

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng Hội đồng Giám mục

ThuongNghiGiamMucTheGioiThuongLe.16-DucKetGiaiDoan1TạiCacQuocGia.mp3

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHq3AVoiO1auo2FYJjY6L7fX%2BUh9nWRDadE5N-h6KitouQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: