Khóa LTXC XXXXXIII 2022 Cộng đoàn Phục Sinh Rochester NY

Quí TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC và TMTX Maria,

Tạ ơn LTXC và TMTX đã hiện diện và chúc lành cho Khóa LTXC thứ 6 trong 8 khóa 2022 của chúng ta, 

vừa được thực hiện cuối tuần trước (26-28/8/2022) tại Cộng đoàn Phục sinh thuộc Giáo xứ Thánh Gia GP Rochester New York,

một cộng đoàn đã được thành lập từ 46 năm trước đây hầu hết được quí linh mục Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM phục vụ liên tục cho tời nay, 

trong đó có cả ngài tân Tổng Phục vụ Vũ Minh Nhiên, CRM, một cộng đoàn nhỏ bé nhưng rất sinh động và đoàn kết gắn bó yêu thương nhau,

một cộng đoàn hiện nay có 2 đoàn thể chính là Nhóm TĐCTT và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, và mới có Nhóm Giới trẻ (từ năm 2021).

Nhóm TĐCTT ở đây được Cha nguyên quản nhiệm Vũ Đình Huyến, CRM, cho thành lập năm 2014, sau 2 ngày tĩnh tâm của các Bà Mẹ Công Giáo cuối tháng 8 cùng năm.

Bởi thế nên năm nào cũng có Khóa LTXC vào cuối tuần kết tháng 8 là thời điểm mừng lễ Thánh Monica là quan thày của hội các Bà Mẹ Công Giáo ở đây, một hội đa số là TĐCTT.

Năm 2022 này, Khóa LTXC bất ngờ, nhưng không ngoài sự quan phòng thân linh của Chúa, đã chất chứa, 3 chiều kích rõ ràng: LTXC, hôn nhân gia đình và Thánh Mẫu Fatima.

Xin cám ơn Cha Trương Thịnh Đạt và Thày Phó tế Nguyễn Bình Yên đã giúp giảng huấn cho khóa, với những bài giảng huấn rất thấm thía.

Xin cám ơn Anh Chị Trưởng nhóm TĐCTT Nguyễn Thông và Hoàng Nha đã điều động và sắp xếp mọi chuyện, Anh Trần Xuân đầu bếp cùng các anh chị phụ bếp, và quí AC tham dự.

Xin cám ơn 8 anh chị tân TĐCTT đã gia nhập Nhóm TĐCTT để chúng ta cùng nhau đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC GPII làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta về ơn gọi và sứ vụ thương xót trong thời điểm thương xót hiện nay.

Xin cám ơn quí TĐCTT khắp nơi đã hiệp thông cầu nguyện 1 tuần Ba Ngày cho khóa này, và tiếp tay phổ biến trong thân nhân và thân hữu của mình.

Giờ đây xin mời quí TĐCTT của em theo dõi toàn bộ Khóa LTXC XXXXXIII – 2022 cuối tuần qua 26-28/8 này ở cái link sau đây:

Khóa LTXC XXXXXIII 26-27/8/2022 ở Giáo Phận Rochester NY

em tĩnh– 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpqMQzBaDr1SY1CrFjWJRy4T_w1XF_gLw_fqOVs1v_CYg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: