Những con người lạc loài khắc khoải cuộc đời

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

PVLC được Giáo hội soạn dọn cho Chúa Nhật XXIV Thường niên Năm C hôm nay, 11/9/2022,

hoàn toàn về LTXC, một tình yêu vô cùng nhân hậu với thành phần nhân loại tội nhân chúng ta nói chung,

và với từng người nói riêng, như với dân Do Thái trong Bài đọc 1, hay với Thánh Phaolô trong Bài đọc 2,

những con chiên lạc đáng thương của Chúa (dân Do Thái), hay đồng bạc bị thất lạc (chàng Saulê).

LTXC càng sáng tỏ và rạng ngời hơn hết nơi các thành phần “lầm không biết việc mình làm” (Luca 23:34),

không phải chỉ trong Cựu Ước hay thời Giáo hội sơ khai, mà còn trong suốt giòng lịch sử của Giáo hội nữa,

cho đến khi Chúa lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, 

như “những con người lạc loài khắc khoải cuộc đời”, 2 nữ và 2 nam, ở những cái links dưới đây:

Câu chuyện của Marie Lussignol, nữ diễn viên đóng vai các vị thánh

Thiếu nữ Alexandra, thừa sai Lòng Thương Xót

Diễn viên Shia LaBeouf trở lại Công giáo

Cuộc hoán cải của một sát thủ ở Mexico

NhungConNguoiLacLoaiKhacKhoaiCuocDoi.mp3  

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHovJ_5Hd8dE9esHDqsv%2BH9TcvtGURVw_qn%2BZKJS9Ew8Gw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: