ĐTC Phanxicô Tông du Kazakhstan: Giảng lễ Suy tôn Thánh giá và Diễn từ Khai mạc Hội nghị

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

ĐTC Phanxicô của chúng ta đang tông du, chuyến 38, ở Kazakhstan Trung Á, trong 3 ngày, 13-15/9/2022,

để tham dự Hội nghị các Lãnh đạo Tôn giáo Thế giới và Truyền thống lần thứ VII.

Vừa hiệp thông cầu nguyện cho ngài vừa theo dõi bước chân “vui mừng và hy vọng” của Giáo hội trong thế giới ngày nay nơi ngài,

chúng ta cùng nhau theo dõi những gì ngài lên tiếng, với riêng cộng đồng Dân Chúa Công giáo (1% dân số) qua bài giảng lễ Suy tôn Thánh giá Chúa Kitô,

cũng như với chung Hội nghị qua bài diễn từ khai mạc của ngài về tôn giáo cùng với 4 khủng hoảng trên toàn cầu hiện nay cần phải được vượt qua,

ở những cái links tùy nghi sau đây:

Bài giảng của ĐTC trong Thánh lễ tại Nur-Sultan

Diễn văn của Đức Thánh Cha tại phiên khai mạc Đại hội các lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống

DTCPhanxico.TongDuKazakhstanGiangLe-DienTu.mp3  

 https://youtu.be/cgJ5-tg6aK8
— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpzy8LDTn06De7r%3DcSSWfcUhDgxa7c0c0tb9BbAKT6qfw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: