Khóa LTXC XXXXXV tại Nhà Tĩnh tâm Thánh Gia Giáo phận Fort Worth TX 23-24/9/2022

“Này là Người… Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” (Gioan 19:5,37)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022    

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta được 7/8 Khóa LTXC trong năm 2022 này,

và Khóa XXXXXV vào cuối tuần này, 23-24/9/2022 là khóa cuối cùng tại Nhà Tĩnh tâm Thánh gia GP Fort Worth TX.

Hai Khóa cuối cùng XXXXXIV ở TGP Philadelphia PA và XXXXXV ở GP Fort Worth TX là hai thách đố đối với Nhóm TĐCTT địa phương chúng ta.

Tuy nhiên, với đức tin bất khuất, chúng ta đã vượt qua được Khóa LTXC ở Philadelphia cuối tuần vừa rồi 16-17/9/2022 một cách tuyệt vời LTXC thế nào,

thì Khóa LTXC ở GP Fort Worth TX cuối tuần này cũng sẽ được trở nên mọi sự theo Thánh Ý Chúa, theo đúng như ý nguyện cầu của chúng ta vào mỗi tuần 3 ngày trước mỗi khóa.

Như tổ phụ Abraham được Thiên Chúa kêu gọi bỏ quê quán của mình để đi đến một nơi nào đó được Chúa dẫn ông đi thế nào (xem Khởi nguyên 11:8),

thì Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia cũng như GP Fort Worth TX cũng cứ đi theo tiếng gọi thương xót, cho dù trước mắt xuất hiện cả một chân trời có vẻ mù mịt theo lý lẽ trần gian v.v.

Vì là TĐCTT, chúng ta đã chọn sống theo lòng tin hơn là đường lối khôn ngoan chỉ phán quyết và chọn lựa theo lợi lộc trần gian, tức là sống theo đường hẹp và lý lẽ Thánh giá của một Chúa Kitô Vượt qua.

Được lập nên theo lời kêu gọi của ĐTC Gioan Phaolô II để sống ơn gọi và sứ vụ thương xót, Nhóm TĐCTT chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho Khóa LTXC XXXXXV GP Fort Worth TX 23-24/9/2022 cuối tuần này nhé.

Mỗi người dâng lên LTXC 1 Kinh Lạy Cha để xin cho Danh Cha cả sáng nơi ban tổ chức, Nước Cha trị đến nơi tham dự viên và Ý Cha trên trời thể hiện dưới đất nơi chung Khóa LTXC 2022 này. 

Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXV 23-24/9/2022 tới đây được bắt đầu từ Thứ Ba 20/9 đến hết Thứ Năm 22/9/2022.                                 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpwrB9tu3Ry5-yWOAyAmV2-j0E13TSFb2PLapKqmEvQRg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: