Mừng Sinh Nhật

Ngày 5/10 là Lễ Thánh Faustina, Sứ Giả của Lòng Thương Xót Chúa, 

Ngày 5/10 đồng thời cũng là Sinh Nhật của một số Quí AC TĐCTT sau đây:

1- Chị Đoàn Thanh Hà, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); 

2- Chị Tôn Nữ Quỳnh Giao, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); 

3- Anh Nguyễn Thomas, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA); 

4- Chị Liễu Vương Vui, TĐCTT XXXVIII 2019 (GP Orange CA); 

5- Chị Nguyễn Ngọc Sương, TĐCTT XXXX – 2019 GP San Jose CA; 

6- Chị Nguyễn Thị Kim Nhung, TĐCTT XXXXI – 2019 GP Arlington VA

Chúng ta mỗi người hãy dâng 1 Kinh Kính Mừng cầu cho Quí anh chị, để cùng với Quí anh chị nhờ Mẹ Maria dâng lời cảm tạ ngợi khen LTXC đã cho Quí anhchị được làm người và làm con Chúa. 

Xin LTXC là tất cả những gì Quí anh chị tin tưởng ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự như một con trẻ thơ ngây bé bỏng trong lòng từ mẫu Maria.

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpaJT29-cfAjrw0V5VMnKQrBza8%2Bxm5k05NMVHLoG3sOg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: