Tuần 3 Ngày cầu cho Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 11-24/10/2022

“Này là Người… Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” (Gioan 19:5,37)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

Như quí AC đã biết, theo quan phòng thần linh, Nhóm TĐCTT chúng ta đã có một thông lệ hành hương từ năm 2014 và hành trình truyền giáo từ năm 2016.

Sau đó, thông lệ này đã được ổn định như sau: Năm lẻ chúng ta đi hành hương và năm chẵn chúng ta đi truyền giáo.

Những chuyến hành hương chúng ta thực hiện, trừ năm 2014 với chuyến Hành hương Tia sáng từ Balan nhân dịp ĐTC Gioan Phaolô II được phong hiển thánh, chúng ta đã kính viếng Roma và Balan,

chúng ta còn thực hiện 3 chuyến hành hương nữa: 2017 Hành hương Thánh mẫu – Thời điểm Maria2019 Hành hương Thánh địa – Tuần thánh Vượt qua2021 Hành hương Đức tin – Chứng tích Phục sinh.

Trong tương lai, Năm 2023 Hành hương Dân ngoại – Ánh sáng Muôn dân, và Năm 2025 Hành hương Năm thánh – Vui mừng và Hy vọng

Những hành trình truyền giáo, được mở màn ngay Năm Thánh Thương Xót ngoại lệ 2016: Hành trình truyền giáo Xuyên Việt đầu tiên 3 tuần với 20 anh chị em TĐCTT;

chúng ta đã tiếp tục với Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II 2018, cũng 3 tuần, với 30 TĐCTT, năm 2020 đã hẹn hò thăm viếng nhưng bị hủy bỏ bởi đại dịch, và Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022.

Trong tương lai, Năm 2024 Hành trình Truyền giáo – Tận cùng Trái đất (ở Phi Châu), và Năm 2026 Hành trình Truyền giáo – Văn hóa Á đông.

Theo lịch trình hành hương năm lẻ và truyền giáo năm chẵn như đã được phác họa từ 5 năm trước trên đây, năm 2022 này, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái,

một chuyến hành trình truyền giáo 14 ngày (11-24/10/2022) đã được phát động từ 6 tháng nay, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta qua đời, với phái đoàn đại diện TĐCTT 8 người (4 CA + 4 TX).

Chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái ngoài Việt Nam đầu tiên có tính cách hoàn vũ, đại đồng và công giáo này, Nhóm TĐCTT chúng ta chẳng những, qua 8 phần tử tình nguyện viên của mình,

cùng với các sơ và như các sơ Thừa sai Bác ái, đích thân phục vụ những anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo ở Calcutta Ấn đ, mà còn tặng cho họ 10 ngàn MK nữa.

Trong tâm tình tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng ta tham gia vào sứ vụ truyền giáo của Giáo hội, bằng cả việc đóng góp tiền bạc, lẫn sự hiện diện và phục vụ nữa,

chúng ta hãy hiệp thông trong 1 tuần 3 ngày, từ Chúa Nhật mùng 9 đến hết Thứ Ba 11/10/2022ngày phái đoàn TĐCTT lên đường, từ Houston TX lúc 6:00 pm, San Francisco CA 4:00 pm và LAX CA 3:00 pm

Mỗi ngày chúng ta đọc 1 Kinh Lạy Cha, để xin cho Danh Cha cả sáng nơi phái đoàn TĐCTT, Nước Cha trị đến nơi những anh chị em TĐCTT phục vụ, và Ý Cha trên trời được thể hiện nơi chuyến đi lịch sử hiếm quí này.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpt_gBSB6a4yysngvhibgqtBAeySWYoy1a-pbeo7mWzfw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: