ABC Travels tặng cho Quĩ Bác Ái của The Viet Apostolate of Divine Mercy

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Chiều tối hôm qua, Thứ Hai 24/10, sau khi xuống máy bay, ngoài việc liên lạc với nhau xem tất cả đã về tới nhà bằng an chưa,

em cũng không quên gửi tin nhắn cám ơn ABC Travels là văn phòng du lịch của người Ấn độ ở Houston TX, 

một tác nhân được LTXC gửi đến giúp cho phái đoàn TĐCTT vượt qua cửa ải visa nhập cảnh Ấn độ mà tự mình TĐCTT hoàn toàn bất khả,

để rồi bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ, sau khi nhận được lời cám ơn đơn sơ của em, như dưới đây, vị chủ nhân của ABC Travels đã hứa tặng cho quĩ bác ái của TĐCTT 500 MK.

Số tiền này cùng với khoảng trên dưới 2 ngàn MK nữa còn tồn đọng sẽ được tiếp tục gửi sang tặng cho Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.

Nguyên hành động bác ái của một văn phòng làm ăn thương mại mà có lòng tốt với thân chủ của mình như thế đủ chứng tỏ họ đã được LTXC gửi đến giúp chúng ta vậy.

Chúng em sẽ tường trình số tiền tổng kết sau cùng này và ngày chuyển ngân sang Ấn độ cho hội dòng mà phái đoàn TĐCTT chúng ta đã được đồng hành phục vụ.

Sau đây là những trao đổi tin nhắn giữa em và ông chủ ABC Travels:

From: Tinh Cao texting
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 8:51 PM
To: Mr. Shah Vonod, the owner of ABC Travels

Dear Mr. Shah,

Thanks you and ABC Travels. Your professional and caring services in e-visa application and selected flights helped our group, the Viet Apostolate of Divine Mercy in U.S., enjoying a wonderful mission trip in Calcutta during 2 weeks October 11-24, 2022. 

We spent our short times there, beginning with Kolkata tour on Thursday October 13, and the rest of our precious times in serving the poorest of the poor in Calcutta at the facilities of the Congregation of Missionaries of Charity of Holy Mother Teresa Calcutta. 

We also participated in social activities of Indian people in Kolkata in terms of taking different means of transportation, trying different foods in restaurants, in shopping, in sharing money with the poor people on the streets etc. 

We hope we will return Kolkata in 6 years, in the year of 2028, and then we definitely need your service again. Thanks be to God and to your ABC Travels.

Dominic Tinh Cao from Southern California on October 24, 2022, the day returning U.S. from Kolkata India.

From: Mr. Shah Vinod texting
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 8:57 PM
To: TDCTT Cao Tinh

Thank you so much for your kind words.
We would like to donate $500.00 to the charity of your choice.
Please send e-mail to me with all the details. Vinod  

From: Tinh Caotexting
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 9:32 PM
To: Mr. Shah Vonod, the owner of ABC Travels

Thanks be to God and to your generosity. 
Please write your check payable to the Viet Apostolate of Divine Mercy and send it to 12173 Highgate court, Rancho Cucamonga, CA 91739. Or you can zelle to 909 210 4884 it will be deposit directly in Wells Fargo, our group’s bank. Goodnight. 

From: Mr. Shah Vonod texting
Date: Mon, Oct 24, 2022 at 9:42 PM
To: TDCTT Cao Tinh

We will do it by this Friday. Vinod  

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHq5-85AH55HK0Dcu3bMSLbDoxjJBG%2BNJc-ySL4qkYZqow%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: