TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Những âm vang

“Này là Người… Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” (Gioan 19:5,37)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022                                                   

Cách đây đúng 1 tuần, cũng vào Chúa Nhật, 23/10/2022, như hôm nay, Chúa Nhật 30/10/2022,

vào lúc 4 giờ 30 sáng, như mọi ngày, phái đoàn TĐCTT, dù đang ở trong phòng ngủ riêng gần Nhà Mẹ Dòng Thừa sai Bác ái (Missionaries of Charity: MC),

đều nghe thấy có tiếng loa vang lên nghe như thể những lời cầu kinh của Ấn giáo, kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi.

Thế rồi, có một hôm, trong lúc đang trên đường từ Nhà Mẹ Dòng MC về khách sạn BMS, sau Chầu Thánh Thể 1 tiếng từ 4 giờ đến 5 giờ, 

thì phái đoàn lại nghe thấy tiếng loa như vậy vang lên rất gần mình, và em đã tìm kiếm nguồn phát xuất ra nó, thì thấy có một cái loa ngay trên lầu gần đấy.

Em đã vội vàng vừa thâu âm vừa chụp lấy cái loa vang này, khi nó đang cầu kinh như những cái links mp3 hay youtube ở cuối email thâu lại.

Đó là âm vang hằng ngày 2 lần sáng chiều đặc biệt thứ nhất được phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái chú ý.

Âm vang thứ hai trong chuyến đi này là tiếng hát của các sơ Dòng MC ở NHà Mẹ của các sơ mà phái đoàn mỗi ngày 2 lần được nghe,

trong lễ 6 giờ ban sáng và chầu Thánh Thể lúc 4 giờ ban chiều, đó là tiếng hát các bài Thánh ca Anh ngữ của các sơ

Mỗi Chúa Nhật, phái đoàn TĐCTT được dự 2 Thánh lễ, một tại chính Nhà Mẹ Dòng MC của các sơ, 

sau đó tại nơi phái đoàn được chị định làm tình nguyện viên, như bên Khu Prem Dan hay Khu Nirmal Hriday.

Tuy nhiên, trong Thánh lễ tại những chỗ này, chung cho cả các sơ lẫn nhân viên cùng bệnh nhân Công giáo ở đó,

phần đầu lễ hoàn toàn bằng tiếng Ấn, còn từ Bài Phúc Âm cho tới hết lễ thì bằng tiếng Anh, nhưng vẫn hát thánh ca bằng tiếng Ấn.

Trong Thánh lễ của Chúa Nhật Truyền giáo 23/10/2023, em đã thâu âm một bài Thánh ca bằng tiếng Ấn như một âm vang thứ ba

bất khả thiếu trong Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái lịch sử hiếm quí 2022 này của phái đoàn TĐCTT.

Giờ đầy, sau khi đã đọc những lời dẫn giải và đã xem hình ảnh trên đây, giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và cầu cho việc truyền giáo củas Giáo Hội,

xin mời quí AC thưởng thức 3 âm vang đặc biệt này ở các cái links mp3 hay youtube (có những hình ảnh trên) sau đây:

HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NhungAmVang.mp3 
https://youtu.be/QlGCKnmgLgU   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh 

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHouq%2B1yy9FYz4R3YECZnbJYMWjckNGDqJ8aET%3D%2B2LBuzA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: