ĐTC Phanxico: “Ước muốn là động thái thiếu ngôi sao, thiếu điểm tham chiếu định hướng hành trình cuộc sống”

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Để tiếp tục học biết và nắm vững những gì quan trọng về việc phân định bất khả thiếu trong hành trình đức tin của chúng ta,

chúng ta hãy tiếp tục theo dõi kỹ lưỡng các bài Giáo lý về phân định của ĐTC Phanxicô, như bài Giáo lý số 5 này, về yếu tố ước muốn,

một ước muốn được ngài định nghĩa tuy hơi khó hiểu nhưng rất chí lý, chẳng những đúng tâm lý mà còn hết sức thực tế nữa.

 “Ước muốn là động thái thiếu ngôi sao, thiếu điểm tham chiếu định hướng hành trình cuộc sống”.

Giờ đây chúng ta hãy đọc hay nghe toàn bài Giáo lý của ngài ở những cái links tùy nghi sau đây:

ĐTC Phanxicô: Ước muốn là la bàn để phân định hướng đi của chúng ta

DTCPhanxicoGLPhanDinh-Bai5UocMuon.mp3   

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHo7ZTziSKHShwJnsVqH0Xz18nuSR4iCy3itD29MwqpRyw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: