TĐCTT: Quĩ Truyền giáo 2022 – Cập nhật lần cuối2

 • “Này là Người… Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” (Gioan 19:5,37)
  Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022                                                    Quĩ Truyền Giáo 2022 của TĐCTT không ngờ vẫn còn tiếp tục cho tới sau Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của chúng ta, bao gồm những đóng góp hậu chấn sau đây:
  $0,200.00 – Tổng Hội Mân Côi Bắc Cali cash qua Chị Trần Phan Hòa ngày 15/10$0,500.00 – Chị Phạm Ngọc Anh và các con cash ngày 15/10$0,100.00 – Ông bà Mân (bạn chị Ngọc Anh) cash – xin chữa lành đôi mắt (ý nguyện đã được ghi ra và cho vào thùng khấn only prayer intention của Dòng MC)$0,100.00 – Bà Hoàng thị Hà (bạn chị Ngọc Anh) cash – cầu bình an cho gia đình (ý nguyện đã được ghi ra và cho vào thùng khấn only prayer intention của Dòng MC)$0,500.00 – Chị Trần Bạch Mai check 4126 ngày 1/11$0,550.00 – ABC Travels, văn phòng giúp phái đoàn TĐCTT xin visa và các chuyến bay, ủng hộ ngày 4/11 qua zelle$2,550.00 – Tổng cộng số tiền cuối cùng cho Quĩ Truyền giáo 2022 này25,600.00 – Tổng quĩ đã được tường trình ngày 9/10/202228,150.00 – Tổng quĩ truyền giáo năm 2022 được tường trình ngày 6/11/2022
  Chúng em hôm Thứ Sáu 4/11/2022 vừa rồi mới chuyển ngân từ nhà băng The Viet Apostolate of Divine Mercy của Nhóm TĐCTT cho nhà băng của Dòng Thừa sai Bác ái bên Ấn Độ $2,800.00, (lần trước là $10,000.00)
  image.png
  Như thế, chúng ta đã chuyển ngân cho 4 nơi khác nhau như sau:
  $7,000.00 cho Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa$4,000.00 cho Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột$3,500.00 cho Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Kontum12,800.00 cho Dòng Thừa sai Bác ái ở Calcutta Ấn Độ27,300.00 cho 4 hội dòng truyền giáo trên đây, số tiền $850.00 còn lại từ $28,150.00 $0,850.00 là số tiền còn lại từ tổng quĩ ($28,150.00 – $27,300.00) là để trả lệ phí chuyển ngân mỗi lần 45 MK x 5 = $225.00 và số tiền tồn dư cần phải để lại trong nhà băng theo qui định trương mục phải có tối thiểu 500 MK.

  Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC rất nhiều. Quĩ Thánh Phêrô năm 2022 tăng hơn 2021, từ $7,300.00 (2021) lên $10,610.00 (2022) thế nào thìQuĩ Truyền Giáo cũng thế, từ $24,900.00 (năm 2020) lên $28,100.00 (2022) như vậy.Xin LTXC luôn thừa thắng xông lên mãi trong từng tâm hồn và chung Nhóm TĐCTT chúng ta trong một thế giới cần đến LTXC biết bao hiện nay! Amen. 
  em tĩnh
  — 
  You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
  To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
  To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHr5_-2XYszezvBDCZkBEOuVqECN1_7Sck8Zx1t04_GEyw%40mail.gmail.com.
  For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
  • Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>UnsubscribeTo:ltxc-tdctt@googlegroups.comSun, Nov 6 at 5:20 PMXIN LỖI QUÍ ANH CHỊ VỀ BẢN TƯỜNG TRÌNH VỪA RỒI,VÌ EM ĐÃ CỘNG THÊM 500 MK TRONG QUĨ TRUYỀN GIÁO 2022.VẬY THÌ EM XIN ĐIỀU CHỈNH LẠI THẾ NÀY:$0,200.00 – Tổng Hội Mân Côi Bắc Cali cash qua Chị Trần Phan Hòa ngày 15/10
   $0,500.00 – Chị Phạm Ngọc Anh và các con cash ngày 15/10$0,100.00 – Ông bà Mân (bạn chị Ngọc Anh) cash – xin chữa lành đôi mắt (ý nguyện đã được ghi ra và cho vào thùng khấn only prayer intention của Dòng MC)$0,100.00 – Bà Hoàng thị Hà (bạn chị Ngọc Anh) cash – cầu bình an cho gia đình (ý nguyện đã được ghi ra và cho vào thùng khấn only prayer intention của Dòng MC)$0,100.00 – Cô Hiền (con bà Hà, bạn Ngọc Anh) cash ngày 10/15    
   $0,500.00 – Chị Trần Bạch Mai check 4126 ngày 1/11$0,550.00 – ABC Travels, văn phòng giúp phái đoàn TĐCTT xin visa và các chuyến bay, ủng hộ ngày 4/11 qua zelle$2,050.00 – Tổng cộng số tiền cuối cùng cho Quĩ Truyền giáo 2022 này 25,600.00 – Tổng quĩ đã được tường trình ngày 9/10/202227,650.00 – Tổng quĩ truyền giáo năm 2022 được tường trình ngày 6/11/2022Như thế, chúng ta đã chuyển ngân cho 4 nơi khác nhau như sau:
   $7,000.00 cho Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa$4,000.00 cho Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột$3,500.00 cho Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Kontum12,800.00 cho Dòng Thừa sai Bác ái ở Calcutta Ấn Độ27,300.00 cho 4 hội dòng truyền giáo trên đây, số tiền $350.00 còn lại từ $27,650.00 $0,350.00 là số tiền còn lại từ tổng quĩ ($27,650.00 – $27,300.00) là để trả lệ phí chuyển ngân mỗi lần 45 MK x 5 = $225.00 và số tiền $125.00 tồn dư cần phải để lại trong nhà băng theo qui định trương mục phải có tối thiểu đủ 500 MK mà chúng ta cần số tiền này nữa mới đủ.

   Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC rất nhiều. Quĩ Thánh Phêrô năm 2022 tăng hơn 2021, từ $7,300.00 (2021) lên $10,610.00 (2022) thế nào thìQuĩ Truyền Giáo cũng thế, từ $24,900.00 (năm 2020) lên $27,650.00 (2022) như vậy.On Sun, Nov 6, 2022 at 1:08 PM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:
   “Này là Người… Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” (Gioan 19:5,37)
   Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022                                                    Quĩ Truyền Giáo 2022 của TĐCTT không ngờ vẫn còn tiếp tục cho tới sau Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của chúng ta, bao gồm những đóng góp hậu chấn sau đây:
   $0,200.00 – Tổng Hội Mân Côi Bắc Cali cash qua Chị Trần Phan Hòa ngày 15/10$0,500.00 – Chị Phạm Ngọc Anh và các con cash ngày 15/10$0,100.00 – Ông bà Mân (bạn chị Ngọc Anh) cash – xin chữa lành đôi mắt (ý nguyện đã được ghi ra và cho vào thùng khấn only prayer intention của Dòng MC)$0,100.00 – Bà Hoàng thị Hà (bạn chị Ngọc Anh) cash – cầu bình an cho gia đình (ý nguyện đã được ghi ra và cho vào thùng khấn only prayer intention của Dòng MC)$0,500.00 – Chị Trần Bạch Mai check 4126 ngày 1/11$0,550.00 – ABC Travels, văn phòng giúp phái đoàn TĐCTT xin visa và các chuyến bay, ủng hộ ngày 4/11 qua zelle$2,550.00 – Tổng cộng số tiền cuối cùng cho Quĩ Truyền giáo 2022 này 25,600.00 – Tổng quĩ đã được tường trình ngày 9/10/202228,150.00 – Tổng quĩ truyền giáo năm 2022 được tường trình ngày 6/11/2022
   Chúng em hôm Thứ Sáu 4/11/2022 vừa rồi mới chuyển ngân từ nhà băng The Viet Apostolate of Divine Mercy của Nhóm TĐCTT cho nhà băng của Dòng Thừa sai Bác ái bên Ấn Độ $2,800.00, (lần trước là $10,000.00)
   image.png
   Như thế, chúng ta đã chuyển ngân cho 4 nơi khác nhau như sau:
   $7,000.00 cho Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa$4,000.00 cho Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột$3,500.00 cho Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Kontum12,800.00 cho Dòng Thừa sai Bác ái ở Calcutta Ấn Độ27,300.00 cho 4 hội dòng truyền giáo trên đây, số tiền $850.00 còn lại từ $28,150.00 $0,850.00 là số tiền còn lại từ tổng quĩ ($28,150.00 – $27,300.00) là để trả lệ phí chuyển ngân mỗi lần 45 MK x 5 = $225.00 và số tiền tồn dư cần phải để lại trong nhà băng theo qui định trương mục phải có tối thiểu 500 MK.

   Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC rất nhiều. Quĩ Thánh Phêrô năm 2022 tăng hơn 2021, từ $7,300.00 (2021) lên $10,610.00 (2022) thế nào thìQuĩ Truyền Giáo cũng thế, từ $24,900.00 (năm 2020) lên $28,100.00 (2022) như vậy.Xin LTXC luôn thừa thắng xông lên mãi trong từng tâm hồn và chung Nhóm TĐCTT chúng ta trong một thế giới cần đến LTXC biết bao hiện nay! Amen. 
   em tĩnh
   — 
   You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
   To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
   To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHoEdGyisxoV_2rSqJ1e58uv-7wa70%2BiqSg5Y-kU0F-Ciw%40mail.gmail.com.Show original message

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: