TĐCTT Hiệp thông cầu nguyện cho 1 người anh em 

Quí TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,

Hôm Thứ Sáu 11/11/2022, khi em còn đang ở Lạng Sơn, em đã nhận được tin nhắn khẩn của Chị Dung như sau:

“Anh Tĩnh ơi, em là Thùy Dung đây anh. Anh Irene Nguyễn Hữu Thành bị cancer sắp qua đời rồi.

(Anh Thành là chồng của chị khi AC cùng tham gia chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018 với Nhóm TĐCTT).

Em xin AC và Nhóm TĐCTT cầu nguyện cho anh nhé. Em xin cám ơn nhiều lắm”.

Vậy chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Anh Thành nghe, nhất là vào giờ kinh chiều, 3 ngày liền, 14-16/11/2022.

em tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHoBWL3mhi6TQ9oE%3DqHBnATLwum5gx0rar0jCC%3DZPuU47w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: