THĐC Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022: 7 – Ngày 14/11

Quí CRM rất yêu dấu trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn Anh Cả và cám ơn quí Anh đã đồng hành với phái đoàn THĐC đại diện chúng em trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022,

mà hôm nay là Thứ hai 14/11, ngày thứ 7 trong lịch trình 22 ngày của phái đoàn THĐC chúng ta, một ngày nghỉ ngơi du ngoạn tham quan 2 động:

Động Thiên đường và Động Phong nha, cả 2 đều ở Phong nha, Kẽ bàng, Quảng bình, mốc điểm cuối cùng của miền Bắc, trước khi vào miền Trung, 

trên tuyến đường từ Bắc vô Nam của phái đoàn THĐC, một tuyến đường từ miền Thượng du Bắc Việt đến Kontum không có 1 giáo điểm CRM nào.

THĐC đã được hoan hưởng cả một ngày chiêm ngắm kỳ công của Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn năng nơi 2 động thiên thai trần thế này.

Tuy nhiên, buổi tối phái đoàn THĐC đã hiện diện ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, ăn bữa tối rồi ra trước Tưởng đại Mẹ Lavang để dâng 50 KMC.

Ngày mai phái đoàn THĐC sẽ dự lễ cho chung cộng đoàn dân Chúa lúc 5 giờ sáng, sau đó lại dâng Mẹ 50 KMC trước tượng đài Mẹ Lavang,

và sau khi kính viếng các nơi đặc biệt ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang này, nhâ

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHq1X52CdB5RO9nPt2z7qrBEqU_LHQx2kUjyW0GfVonypg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: