Ý chỉ hằng tháng của ĐTC Phanxicô trong/cho Năm 2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Với tinh thần hiệp nhất với vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian, thừa kế Thánh Phêrô, chúng ta cùng nhau theo dõi và hiệp thông cầu nguyện với ý chỉ ngài hàng tháng trong năm 2023 ngay dưới đây hay ở trong bản đính kèm nhé. 

bé tĩnh

JANUARY / Tháng 1

For educators – Cầu cho các nhà giáo dục
We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than competition and helping the youngest and most vulnerable above all.

Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà giáo dục được trở thành những chứng nhân khả tín, dạy dỗ tình huynh đệ hơn là sự cạnh tranh, nhất là giúp cho giới trẻ nhất và yếu dại nhất

FEBRUARY / Tháng 2

For parishes – Cầu cho các giáo xứ
We pray that parishes, placing communion at the centre, may increasingly become communities of faith, fraternity and welcome towards those most in need.

Chúng ta hãy cầu xin cho các giáo xứ, đặt hiệp thông làm trọng tâm, càng trở thành những cộng đồng đức tin, huynh đệ và biết đón nhận những ai đang thiếu thốn cần giúp đỡ nhất.

MARCH / Tháng 3

For victims of abuse – Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng
We pray for those who have suffered harm from members of the Church; may they find within the Church herself a concrete response to their pain and suffering.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai từng chịu đựng tác hại bởi các phần tử của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy nơi Giáo Hội một đáp ứng cụ thể cho nỗi đớn đau và khổ đau của họ.

APRIL / Tháng 4

For a culture of peace and non violence – Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực
We pray for the spread of peace and non violence, by decreasing the use of weapons by States and citizens.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và tình trạng bất bạo lực được lan tỏa, bằng cách giảm bớt việc sử dụng các thứ vũ khí nơi các Chính quyền cũng như thành phần công dân.

MAY / Tháng 5

For church movements and groups – Cầu cho các phong trào và các nhóm hội trong Giáo hội

We pray that Church movements and groups may rediscover their mission of evangelization each day, placing their own charisms at the service of needs in the world.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm hội trong Giáo Hội biết tái nhận thức được sứ vụ truyền bá phúc âm hóa của họ mỗi ngày, sống đoàn sủng của mình trong việc đáp ứng nhu cầu trên thế giới

JUNE / Tháng 6

For the abolition of torture – Cầu cho việc tra tấn bị hủy bỏ
We pray that the international community may commit in a concrete way to ensuring the abolition of torture and guarantee support to victims and their families.

Chúng ta hãy cầu nguyện để cộng đồng quốc tế biết dấn thân một cách cụ thể trong việc cam đoan hủy bỏ việc tra tấn và bảo đảm hỗ trợ các nạn nhân cùng với gia đình của họ.

JULY / Tháng 7

For a Eucharistic life – Cầu cho được sống đời Thánh Thể
We pray that Catholics may place the celebration of the Eucharist at the heart of their lives, transforming human relationships in a very deep way and opening to the encounter with God and all their brothers and sisters.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho thành phần Kitô hữu Công giáo biết đặt trọng tâm của đời mình vào việc cử hành Thánh Thể, nhờ đó các mối liên hệ nhân bản được biến đổi một cách sâu xa và tiến tới chỗ được gặp gỡ Thiên Chúa cùng với tất cả mọi anh chị em của mình. 

AUGUST / Tháng 8

For World Youth Day – Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
We pray the World Youth Day in Lisbon will help young people to live and witness the Gospel in their own lives.

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon (Bồ Đào Nha) sẽ giúp cho giới trẻ biết sống chứng nhân Phúc Âm trong đời sống của họ.

SEPTEMBER / Tháng 9

For people living on the margins – Cầu cho thành phần sống bên lề xã hội
We pray for those persons living on the margins of society, in inhumane life conditions; may they not be overlooked by institutions and never considered of lesser importance.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai sống bên lề xã hội trong tình trạng sống bất nhân; xin cho họ không bị các cơ cấu tổ chức coi thường và không bao giờ bị coi là đồ chẳng quan trọng là bao.

OCTOBER / Tháng 10 

For the Synod – Cầu cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới
We pray for the Church, that she may adopt listening and dialogue as a lifestyle at every level, and allow herself to be guided by the Holy Spirit towards the peripheries of the world.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, để Giáo Hội biết thích ứng lắng nghe và đối thoại như là một lối sống ở mọi cấp độ, và biết để cho Thánh Linh dẫn tới những vùng ngoại biên trên thế giới này. 

NOVEMBER / Tháng 11

For the Pope – Cầu cho Đức Giáo Hoàng
We pray for the Holy Father; as he fulfills his mission, may he continue to accompany the flock entrusted to him, with the help of the Holy Spirit.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha; để khi thi hành trọn vẹn sứ vụ của mình, ngài biết tiếp tục hỗ trợ đàn chiên đã được ủy thác cho ngài, bằng ơn trợ giúp của Thánh Linh.

DECEMBER / Tháng 12

For persons with disabilities – Cầu cho những người tật nguyền
We pray that people living with disabilities may be at the centre of attention in society, and that institutions may offer inclusive programs which value their active participation.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người sống tật nguyền được xã hội trân trọng quan tâm, và cầu cho các cơ cấu tổ chức biết cống hiến các chương trình đề cao việc tham sự chủ động của họ.

     Đaminh Maria cao tấn tĩnh chuyển dịch từ https://popesprayerusa.net/2022/02/14/pope-francis-reveals-2023-prayer-intentions/ 

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHqiiY46vmCxq_2a-V3DviYpiBrh2g5jbMycXy2MEauhqw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: