18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California sáng Thứ Năm ngày 29/12/2022 khi trời chờ sáng,

Sau 10 cái links về các Khu Đồng Công, 2 Về Nguồn Đồng Công, 7 Truyền giáo Đồng Công và 1 Thân hữu Đồng Công, và sau 7 cái links về các nơi kính viếng, giờ đây chúng ta bắt đầu chuyển sang 3 cái links về Các Cảnh Thưởng Ngoạn, mà đầu tiên là Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình, một tỉnh ở cực nam bắc Việt. 

Quê hương dân nước Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia dân tộc đặc thù trên thế giới này, cũng có địa dư và địa danh chuyên biệt, cũng có văn hóa và ngôn ngữ riêng biệt, cũng có những nhân vật và nhân tài đặc biệt v.v. Dù sống ở hải ngoại là những xã hội Âu Mỹ có nền văn minh và nhân bản, bề ngoài, có vẻ hơn dân nước Việt Nam chúng ta, chúng ta cũng không nên vọng ngoại mà bài nội, coi thường dân nước của chúng ta nói chung. Tất nhiên không kể các chính sách cũng như chế độ phi nhân bản và phản nhân bản, phi luân vô đạo, dù ở Việt Nam hay Âu Mỹ cũng thế. Trái lại, dù là Kitô hữu Công giáo, nhưng lại là Kitô hữu Công giáo Việt Nam, và vì là Kitô hữu Công giáo, chúng ta lại càng phải có trách nhiệm phải làm sao để phúc âm hóa văn hóa của dân nước chúng ta, bằng chứng từ tông đồ truyền giáo của chúng ta.

Với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa Quan Phòng đã dựng nên chúng ta là người Việt Nam, đã cấu tạo nên đất nước Việt Nam của chúng ta với những danh lam thắng cảnh hữu tình tỏ hiện Thiên Chúa, Đấng tối cao Toàn Mỹ, và với tinh thần yêu quê hương dân nước Việt Nam theo gương Đấng sáng lập Đaminh Maria Trần Đình Thủ của chúng ta, xin mời quí CRM tiếp tục theo dõi địa danh đầu tiên trong 3 địa danh mà phái đoàn THĐC 2022 chúng em được thưởng ngoạn ở cái link: 18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

tâm phương cao tấn tĩnh

Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 – Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết  

 Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình  

XIN XEM TIẾP    

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrvQg6WpQnhvR8ny7vwuw8na0ekV-xf-MxePuAb5aowWA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: