TĐCTT cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng Giêng 2023

“Ít là có 6 chị sau lễ ra đi ngay, không chụp hình, đó là quí chị: Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Hải, Phạm Bạch Tuyết, Nguyễn Thy, Trần Thu Hà và Trần Ngọc Huệ”

EM XIN ĐÍNH CHÍNH CÂU TRÊN ĐÂY VỀ TÊN CỦA CHỊ LÊ THỊ GHI LÀ 1 TRONG 6 CHỊ KHÔNG CÓ TRONG HÌNH CHỤP, CHỨ KHÔNG PHẢI CHỊ TRẦN NGỌC HUỆ.

On Sun, Jan 8, 2023 at 4:14 PM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC đã đến tham dự Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng hôm qua.

Giờ đây, với lòng quí mến và gắn bó của em, em xin gửi đến quý AC một số hình ảnh lưu niệm sau đây:

Chầu Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng và nhờ Mẫu Tâm Mẹ Maria

Thứ Bảy đầu tháng 7/1, áp Lễ Hiển Linh trong Mùa Giáng sinh, TĐCTT đã “cử hành Kinh Mân Côi Mùa Giáng sinh”

Dâng lễ và rước lễ đền tạ

Ít là có 6 chị sau lễ ra đi ngay, không chụp hình, đó là quí chị: Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Hải, Phạm Bạch Tuyết, Nguyễn Thy, Trần Thu Hà và Trần Ngọc Huệ

On Mon, Jan 2, 2023 at 6:05 AM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT Nam CA của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được hội ngộ với nhau mỗi tháng 1 lần, để cùng nhau cử hành những giây phút ngọc ngà trong hành trình đức tin của chúng ta,

đó là những giây phút chúng ta đáp ứng Lời Thánh Mẫu Fatima kêu gọi ngày 13/10/1917 và qua Chị Lucia ngày 10/12/1925, về việc Hòa giải với LTXC và Đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vào Thứ Bảy Đầu Tháng.

Trong môi trường xã hội con người văn minh tân tiến đến duy vật và duy nhân bản ngày nay, LTXC và TMTX Maria kêu gọi một số tâm hồn bù đắp lại tội lỗi của loài người cho phần rỗi của “các linh hồn cần đến LTXC hơn”.

TĐCTT đã cố gắng đáp ứng lòng mong muốn của Mẹ Fatima, bằng việc cùng nhau cử hành các Thứ Bảy Đầu Tháng, thỏa đáng những gì Đức Mẹ mong muốn là Đền tạ Chúa Mẹ bằng Kinh Mân Côi, bằng xưng tội và rước lễ.

Vì tha thiết đến phần rỗi của chính chúng ta và của anh chị em chúng ta, xin Quí TĐCTT Nam CA đến cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng Giêng tân niên 2023 đầu tiên cuối tuần này nhé, với chương trình được diễn tiến như sau:

1:45 pm – Qui tụ

2:00 pm – Sinh hoạt nội bộ

3:00 pm – Chầu Thánh Thể và Hòa giải

4:00 pm – Thánh lễ 

5:00 pm – Chụp hình và chia tay

Xin mặc đồng phục Trắng vì vẫn còn trong Mùa Giáng sinh.

Xin mang theo cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương (mới tái bản lần II 11/2022 và đã tặng quí AC hôm Mừng Giáng sinh vừa rồi) để suy niệm Kinh Mân Côi, hát Chầu Thánh Thể và hát Lễ;

Xin Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Giáng Sinh ở trang 83-91 trong cuốn sách này.

Xin quí trưởng nhóm nhắc mời anh chị em trong nhóm của mình và phụ giúp chuyên chở nếu cần nhé.

Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.

em tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpgK%2B1h39FsqOQrrKh5OGhg%3D6yRGpYyzPBXGBG2OPTEOA%40mail.gmail.com.Show original message

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: