Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường niên– Năm A

Lời Chúa
Ga 1,29-34

29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Học hỏi:

1.  Ông Gioan làm phép rửa cho dân chúng ở đâu? Đọc Ga 1,28. Bạn có biết vùng đó ở đâu không?

2.  Đọc Ga 1,6-8. 15.19.32.34. Hãy cho biết nhiệm vụ chính của Gioan đối với Đức Giêsu là gì? Ai đã sai Gioan làm việc đó?

3.  Đọc Ga 1,29. Ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu với ai?

4.  Ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian. Hình ảnh Chiên của ông Gioan có nét  nào giống với hình ảnh chiên trong các đoạn sau không: Xuất hành 12,5.10; Gioan 19,14; Isaia 53,7; Sáng thế 22,8; Khải huyền 5,6-10; 1 Phê rô 1,19; Cv 8,32. Xem thêm 1 Gioan 3,5.


5.  Tại sao ông Gioan làm phép rửa trong nước? Đọc Ga 1,31.

6.  Đọc Ga 1,31.33. Ông Gioan thú nhận mình đã không biết Đấng sẽ đến làm phép rửa trong Thánh Thần. Khi nào Gioan biết Đấng ấy?


7.  Đọc Ga 1,32-33. Câu 32 và 33 có gì giống nhau?


8.  Đọc Ga 1, 32-33. Dựa vào kinh nghiệm nào mà Gioan đã biết được Đấng ấy? Đọc thêm Ga 19,35; 20,8; 20,24-29.


9.  Đọc Ga 1,33 và Ga 12,28. Hai câu này có gì đặc biệt trong Phúc âm thứ tư? Đọc thêm  2 Cr 12,9.  


10. Đọc cả bài Phúc âm này và cho biết : đối với ông Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu là ai và làm gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: