TĐCTT Nam CA cử hành Thứ Bảy đầu tháng ngày 4/2/2023

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã ban cho anh chị em TĐCTT chúng ta mỗi thánh có được một ngày sinh hoạt ngọc ngà là Thứ Bảy Đầu Tháng.

Trong 3 tiếng đồng hồ, gần 40 anh chị em TĐCTT đã sinh hoạt với nhau theo lịch trình bình thường thứ tự như sau

1:45 – 2:00Qui tụ

2:00 – 3:00Sinh hoạt nội bộ (tin t

ức, thông báo và PVLC)

3:00 – 4:00: Chầu Thánh Thể cùng Mẹ Maria đền tạ LTXC và Trái Tim Thương Xót Mẹ.

4:00 – 5:00Thánh lễ Thứ Bảy kính Đức Mẹ 

Xin mời chung TĐCTT cùng nhau hiệp thông tri ân cảm tạ LTXC và cầu cho nhau khi theo dõi những hình ảnh được tường trình dưới đây.

Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện 

nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.

em tĩnh

Sinh hoạt nội bộ 
(tin t

ức, thông báo và PVLC)
2:00 – 3:00 

A- Sinh Hoạt

1- Em lập lại những gì em đã viết trong email về Ngày Thứ Bảy để Giờ Chầu Thánh Thể được trang nghiêm hơn;

2- Quĩ Bác ái 2023 của TĐCTT đã kết thúc hôm 2/2/2023, tuy nhiên, em vẫn đợi thêm các đóng góp hậu chấn, như vẫn thường xẩy ra, trước khi em tường trình tổng kết và gửi về VN;

3- Cộng Đồng CGVN GP Orange sẽ tổ chức gây quĩ vào Chúa Nhật 19/2/2023 cho Đại Hội Thánh Mẫu đầu Tháng 7/2023, Nhóm TĐCTT OC nhận 1 bàn 10 người 

– nhưng mới có 6 người, còn thiếu 4 nữa;

4- Chuyến Hành hương Truyền giáo – Ánh sáng Muôn dân 11 ngày (31/10-10/11/2023) tiếp theo và liên hệ với các chuyến trước ở Thánh địa (2019) và Ý quốc cùng Roma (2021) 

– có 10 flyers được đón nhận;

B- PVLC

1- PVLC CN V A Thường Niên đề cập đến “ánh sáng” ở Bài Đọc 1, Đáp Ca và Phúc Âm, còn Bài Đọc 2 liên quan đến “khôn ngoan”;

2- Là Kitô hữu, môn đệ “là ánh sáng thế gian” (Mathêu 5:14) phản ảnh Chúa Kitô “là ánh sáng thế gian” (Gioan 8:12);

3- Là “ánh sáng thế gian” Kitô hữu chúng ta không thể phủ nhận căn tính “là ánh sáng” của mình, trái lại, phải làm sao để phản chiếu Chúa Kitô “là ánh sáng thế gian”;

4- Thế nhưng Kitô hữu “ánh sáng sáng thế gian” làm sao có thể chiếu tỏa “ánh sáng” Chúa Kitô, nếu trước hết và trên hết không là “muối đất” 

như Chúa Kitô đã đề cập đến trước “ánh sáng thế gian” trong Phúc âm;

5- Ý nghĩa của “Muối đất” ở đây chính là lòng nhân ái xót thương, được chất chứa rõ ràng ngay ở trong Bài Đọc 1 và bài Đáp Ca, 

có nghĩa là muốn chiếu tỏa ánh sáng Chúa Kitô thì phải có lòng nhân hậu xót thương.

Chầu Thánh Thể 
3:00 – 4:00 
cùng Mẹ Maria đền tạ LTXC và Trái Tim Thương Xót Mẹ.

Thứ tự giờ Chầu Thánh Thể xin theo đúng phụng vụ như sau:

1- Hát bài Thánh ca tôn thờ Thánh Thể (Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 229-234): 

 Chỉ hát sau khi vị linh mục chủ sự đặt xong Mình Thánh trong Mặt Nhật trên bàn thờ

2- Cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Thường Niên (Chuỗi Ngọc Yêu Thương 92-99): 

Phân nhiệm: 

    Bài Phúc Âm mở đầu: Chị Tuyết Mai;

    Phần Suy Niệm trước mỗi chục: Chị Trần Mỹ Dung;

    Phần Cầu Xin sau mỗi chục kinh: Tất cả

3- Thinh lặng 5 phút tâm sư với Chúa Giêsu Thánh Thể

4- Hát Cầu cho ĐGH, Tantum hay Đây Nhiệm Tích trước Phép lành Thánh Thể (Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 235-239)

5- Đọc Kinh Cầu Chúa Giêsu Thánh Thể (trước khi cất Thánh Thể vào Nhà Tạm)

6- Hát Thánh Ca về LTXC (CNYT: 251-259), hay Đền tạ Đức Mẹ (trang 268), hoặc bài Tin cậy Đức Mẹ (trang 266-267), Dâng mình cho Mẹ (trang 265)

Thánh lễ 

Thứ Bảy kính Đức Mẹ 

4:00 – 5:00 

Cha Trương Hồng Chương, vị Lm thừa sai truyền giáo 14 năm ở Bù Đăng GP Buôn Mê Thuột, 

sử dụng ngay câu Chúa Giêsu nói trong bài Phúc âm Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên

về “đàn chiên bơ vơ lạc lõng như chiên không có chủ chiên” 

để giảng về việc truyền giáo ở chung Việt Nam cũng như ở riêng chỗ Bù Đăng GP Buôn Mê Thuột của cha.

Cuối lễ:

sau lời cám ơn của em đại diện anh chị em ngỏ cùng 2 cha, 

quà xuân 2023 của TĐCTT hôm mừng tết là 415 MK được Chị Thủ quĩ Mỹ Dung dâng tặng Cha Đức Minh.

Tất cả 40, trừ 3 chị đã về ngay sau phép lành cuối lễ: Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Hải và Chị thân hữu Nguyễn Loan đi với Chị Ngọc Anh

Sau lễ

quí anh chị kéo nhau đến ủng hộ Cha Trương Hồng Chương bằng một xấp bao thư xin lễ hay đóng góp gì đó.

Chúng con xin cám ơn 2 Cha và em cũng xin cám ơn quí AC đã tham dự để cùng nhau Cử hành Ngày Thứ Bảy đầu tháng 2/2023 ngọc ngà của chúng ta.

Xin LTXC luôn là tất cả niềm tin tuởng của chúng ta, cùng là niềm vui yêu thương, hiệp nhất và phục vụ của chúng ta nhé.

Hẹn tái ngộ Thứ Bảy đầu tháng tới ngày 4/3/2023.

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHoNQ3BXYai0Sr5jmywRB%3Di2apEr2WCj_KRm7eYtLhU9vg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: