TĐCTT Lịch Sinh Hoạt Tuần 12-18/11/2023

Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Trịnh Thị Tính, TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

– Ngày 13:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Phương Trinh, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA)

– Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Thiên, TĐCTT XII  2014 (GP Orange CA); Chị Lưu Kim Holly, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Anh Trần Michael, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA); Chị Hoàng Kim, TĐCTT XXXVIII – 2019 (TGP LA)

– Ngày 15:      Sinh Nhật Chị Ngô Bích Châu, TĐCTT III – 2011 (GP Arlington VA); Chị Hoàng Nhàn Nancy, TĐCTT IV – 2012 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Liên, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA);  Chị Phạm Theresa, TĐCTT X – 2014

                     (TGP Galveston-Houston TX); Anh Nguyễn Công Bằng, TĐCTT XXVI – 2017 (GP Rochester NY); Chị Vũ Đào Mary, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth);  Chị Hoàng Thúy Ngân, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

    Kỷ niệm thụ phong LM (2014): Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, vị linh mục đã giúp phục hồi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia năm 2019

– Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Định, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA); Chị Liz Ngọc Triệu Ngọc, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA)

                        Tưởng nhớ Chị Vũ Qui, TĐCTT VII – 2013 GP Orange, qua đời năm 2018, thọ 71 tuổi

– Ngày 18:      Sinh Nhật Anh Hồ Văn Thông, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA), Phạm Thị Duyên, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth);  Nguyễn Thị Phượng, TĐCTT XXXXVI – 2021 (TGP Washington)

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrcKNpcrbBTQVvTf0FofuMwNdTp_PTJa3FGdXcbj47eKg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: