Chúa Kitô Phục Sinh từ Chiến trường Ukraine tan hoang như Ngôi mộ trống

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo với Giáo Hội đồng hành 2023  

Như quí AC đã từng nghe hay đọc những gì em viết liên quan đến cả thiên tai lẫn nhân tai xẩy ra trên thế giới ngày nay.

Đó là Chúa Kitô vẫn tiếp tục Vượt Qua dọc suốt giòng lịch sử của nhân loại chúng ta. Ở chỗ:

Người vừa chịu khổ nạn nơi thành nạn nhân của thời cuộc, của thiên tai và nhân tai, vừa tử giá nơi thành phần phạm nhân thời cuộc,

Người đồng thời cũng phục sinh nơi tấm lòng cảm thương và bàn tay bác ái yêu thương của thành phần cứu trợ, cứu nạn, cứu chữa v.v.

Đó là lý do, vào hai giờ kinh hàng ngày, qua điện thoại viễn liên (freeconferencecalls), của chung Nhóm TĐCTT chúng ta, sau khi chúng ta hiệp thông cầu kinh với Chúa,

Kinh Mân Côi vào chính ngọ 12 giờ trưa trong ngày, và Kinh Thương Xót vào chính ngọ cứu độ 3 giờ chiều, mỗi giờ trung bình 30 anh chị em,

chúng ta có lệ tốt lành là tiếp tục lắng nghe Chúa nói với chúng ta qua những bản tin về Giáo Hội Hiện Thế đang xẩy ra ngay trong thời điểm lịch sử của chúng ta lúc này đây,

nhờ đó, Giáo Hội trong thế giới ngày nay, qua thành phần Kitô hữu tông đồ giáo dân chúng ta, tiếp tục mang vui mừng và hy vọng đến cho nhân loại thảm thương hơn bao giờ hết.

Trong suốt tuần nàyTuần Thứ 1 Mùa Chay, trong khi Giáo Triều Roma đang cấm phòng Mùa Chay hàng năm, chúng ta đã nghe Chúa nói với chúng ta,

qua 5 bản tin, đúng hơn 5 câu chuyện thật cảm động và cảm phục, thực sự chứng tỏ Chúa Kitô phục sinh từ chiến trường Ukraine tan hoang như ngôi mộ trống hiện nay,

nơi các thành phần khác nhau: một phụ nữ VN, một vị lão thành Nhật, nhóm tang chế Ukraine, các tình nguyện viên cùng Ukraine chiến đấu, các phóng viên chiến trường

ở những cái links sau đây theo thứ tự được liệt kê về những nhân vật chính tiêu biểu trên đây:

Người nấu cơm Việt Nam ở Kharkov

Cụ ông người Nhật không ngại sống dưới nhà ga, giúp cư dân Ukraine cầm cự mỗi ngày

Đội tang lễ trong làn mưa đạn ở ‘chảo lửa’ Bakhmut

Những tay súng nước ngoài sát cánh cùng Ukraine

Một năm chiến sự Nga – Ukraine: Phóng viên quốc tế tác nghiệp ra sao?

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHoPm1%2B%2BjRvjSXH7yXK_%3DXRgoCUd097HCFtE%2BkKboHncaQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: