TĐCTT – Caritas Chứng Nhận Thư Đóng Góp 1

 • “Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)
  Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023                                                                                                                                                    Theo thường lệ, mỗi lần Nhóm TĐCTT gây quĩ,chúng em đều tường trình,chẳng những từng đợt đóng góp của quí AC, mà còn tường trình cả Chứng Nhận Thư của cơ quan trực tiếp nhận được đóng góp của chúng ta, hay cơ quan trung gian giúp chúng ta phân phối,như hai cơ quan chúng ta đã từng chuyển ngân cho họ là Catholic Relief Services (CRS) của HĐGM HK và Caritas.
  Quĩ đóng góp của TĐCTT 2023 này để cứu trợ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ qua Caritas Quốc Tế.Chúng em đã phải nhiều lần liên lạc trực tiếp với họ để tìm cách gửi cho họ một cách an toàn nhất.Nhưng khi bắt đầu chuyển tiền cho họ chúng em phải thử trước lần đầu với số tiền ít hơn, để rồi,sau khi nhận được Chứng Nhận Thư của họ cho lần chuyển tiền đầu tiên này, chúng em mới dám gửi hết số tiền còn lại.
  Tổng quĩ cứu trợ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ 2023 của TĐCTT, trong email tường trình lần 10, ngày mùng 5 tháng 3, là $28,030.00. Tuy nhiên, sau đó, Chị Nguyễn Tâm ở OC đã góp thêm $70.00 qua zelle nữa là đúng $28,100.00.Chưa hết, Hội Tông Đồ Fatima Việt Nam ở Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu El Monte TGP LA đã đóng góp $1,000.00nữa để nối vòng tay lớn cho quĩ cứu trợ 2023 này nữa, nên quĩ tăng lên $29,100.00. Chị Trâm cũng ở El Monte thêm $100.00.
  Như thế, tổng quĩ cứu trợ 2023 của Nhóm TĐCTT chúng ta là $29,200.00.Trong tuần này, chúng em sẽ gửi tiếp 24 ngàn MK nữa là 29 ngàn MK.Số tiền còn lại để thanh toán 2 lần chuyển ngân cho Caritas. Chúng em sẽ tiếp tục gửi đến quí AC Chứng Nhận Thư của Caritas lần 2 sau Chứng Nhận Thư lần 1 của họ ở cuối email này.
  Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.
  em tĩnh
  image.png
  — 
  You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
  To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
  To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHqPNmNvomEtKVfayHmSod%2BnbM3iFwS8hD%2BVVAJE3Gu8ww%40mail.gmail.com.
  For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: