TĐCTT Long Trọng Cử Hành Đại Lễ LTXC ở Hai Cực Mỹ Quốc: Miền Tây Nam HK và Miền Đông Bắc HK

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC về những gì Nhóm TĐCTT đã cử hành trong dịp Đại lễ LTXC 2023 này,

nhất là ở hai cực Mỹ Quốc: Miền Tây Nam HK là Nam California (gần Mexico) và Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (gần Canada) là Cộng đoàn Phục Sinh GP Rochester New York.

Cả 2 nơi, không ngờ, hoàn toàn không ngờ, lần đầu tiên có một cử hành giống nhau: riêng nội bộ nhóm và chung với dân Chúa, ở tầm mức Cộng đồng hay Cộng đoàn.

Nhóm TĐCTT GP Orange CA ban sáng Thứ Bảy 15/4 tĩnh tâm nội bộ để dọn mừng Lễ LTXC và ban chiều rước kiệu cùng Thánh Lễ với Cộng đồng CG VN GP Orange.

Nhóm TĐCTT GP Rochester NY ban sáng Thánh Lễ và Rước Kiệu với chung Cộng đoàn Phục Sinh Rochester, nhưng sau bữa trưa mừng và Chuỗi Thương Xót là Thánh Lễ mừng riêng nội bộ. 

Xin cảm ơn quí TĐCTT đã tham dự và quí AC phục vụ của nhóm để mọi sự được nên trọn trong Thánh Ý Chúa.

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus – ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

em tĩnh

Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC đã cho TĐCTT chúng ta được phúc cử hành LTXC để LTXC càng ngày càng rạng ngời hơn 

trong thế giới nhân loại đang tối tăm đáng thương hơn bao giờ hết hiện nay, và từ đó chúng ta hãy bấm vào cái link sau đây:

TĐCTT Mừng Lễ LTXC 2023  

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpwJOSqYMhr8%3DmGjMo0gs6tw67ayG2Yez_iu49_%2B0BQGg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: