TĐCTT Khóa LTXC 2023 GX Mẹ Việt Nam MD

Quí AC TĐCTT Maryland và Virginia thân mến,

Tạ ơn LTXC đã cho em vừa hoàn tất toàn bộ chương trình tĩnh tâm cho Khóa LTXC 2023 của chúng ta ở GX Mẹ Việt Nam MD,

sau hơn 4 tháng trời tìm mời hết vị linh mục này đến vị linh mục khác, cả chục vị, cuối cùng LTXC đã sai đến với chúng ta 2 vị.

Giờ đây, em xin phổ biến đến quí AC để Quí AC book lịch của mình mà tham dự, mà còn kêu mời thân nhân và thân hữu của Qúy AC nữa nhé.

Xin LTXC là niềm vui yêu thương, hiệp thông và phục vụ của mỗi anh chị em TĐCTT chúng ta và chung nhóm chúng ta nhé.

em tĩnh

Xin Quí AC theo dõi ở cái link sau đây: 

Khóa LTXC 12-13/8/2023 ở Tổng Giáo Phận Washington MD  

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “TDCTT-TGPWashingtonBaltimoreMD” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tdctt-tgpwashingtonbaltimoremd+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/tdctt-tgpwashingtonbaltimoremd/CAKivYHq-7qxzsGhrw013wbUFgk-nkygMBKCB5upm7JjnOFE0ug%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: