TĐCTT cùng nhau cử hành Tháng 4-2023

Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta trong Tháng 4/2023 này:

Ngày 1/4 khi Nhóm TĐCTT Nam California cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng tại Brothers of Saint Patrick;

Ngày 14/4 khi Nhóm TĐCTT San Jose Bắc California hội ngộ hàng tháng vào Thứ Sáu tuần 2 trong tháng tại TTCG;

Ngày 15/4 khi Nhóm TĐCTT Nam California tĩnh tâm dọn mừng Lễ LTXC sáng Thứ Bảy và cùng CĐ CG VN GP Orange cử hành lễ LTXC chiều Thứ Bảy;

Ngày 16/4 khi Nhóm TĐCTT GP Rochester New York cử hành Lễ LTXC cả sáng Chúa Nhật (với chung cộng đoàn) lẫn chiều Chúa Nhật (riêng Nhóm TĐCTT);

Ngày 22/4 khi Nhóm TĐCTT GP Arlington Virginia hội ngộ hằng tháng vào Thứ Bảy tuần thứ 3 trong tháng ở Giáo xứ Các Thánh TĐVN;

Ngày 23/4 khi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia Pennsylvania hội ngộ hàng tháng vào Chúa Nhật thứ 4 trong tháng tại Đền Thánh Gioan Neumann

Em đã phổ biến hình ảnh từng biến cố và từng nơi cho đến nay, ngoại trừ 2 nơi là Nhóm TĐCTT Virginia và Nhóm TĐCTT Philadelphia.

Em vừa nhận được hình ảnh của Nhóm TĐCTT Philadelphia tối hôm qua. 

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và hiệp thông sống LTXC và loan truyền LTXC, xin mời quí AC theo dõi một số hình ảnh dưới đây

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA Hội Ngộ hàng tháng

Chúa Nhật ngày 23/3/2023 tại Đền Thánh Gioan Neumann

Lịch trình Hội ngộ hằng tháng của Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia bao gồm 2 phần:

Phần Chầu Thánh Thể ở Nhà Nguyện Tầng Dưới (Lower Church) và phần họp mặt ở trong khu Nhà Xứ

Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, đặt Mình Thánh Chầu Trọng Thể ở Bàn thờ trên mộ xác của Thánh Gioan Neumann

Ngài chia sẻ về Bài Phúc Âm của Chúa Nhật III Phục Sinh

Trong buổi họp mặt sau Giờ Chầu, vấn đề được bàn đến là Khóa LTXC 7/2023 tới đây

Anh chị em bàn cách phổ biến Khóa này để làm sao nhiều người biết mà tham dự

Trong số 13 tham dự viên lần này có 4 chị thân hữu. Tạ ơn LTXC.

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHozQ8Lh%3D2wL9rSGChxSnNhh1Np%3D_Q5uyBp9ZQMNnHdp%2BA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: