TĐCTT 48 năm tha hương 2023 cử hành tưởng niệm Quốc Biến 1975

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện với TĐCTT chúng ta qua buổi cử hành tưởng niệm 48 Năm Quốc Biến 1975.

Lần này chúng ta tổ chức ở mội khung cảnh như chiến khu trong rùng rú,

để chẳng những cầu nguyện cho quê hương dân nước Việt Nam của chúng ta mà còn chia sẻ trải nghiệm nữa.

Cám ơn AC Lung Mai đã chia sẻ trải nghiệm hiếm quí của AC để chúng ta càng thương dân nước của chúng ta hơn,

và càng cầu nguyện nhiều hơn cho một Nước Việt của nền văn minh yêu thương và văn hóa sự sống.

Xin cám ơn quí AC đã tham dự, nhất là Chị Ngát Hương đã cho sử dụng vườn sau nhà chị và AC LUng Mai cho bữa giải khát.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

Giờ đây xin mời quí AC theo dõi hình ảnh và livestream ở cái link sau đây:

TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến Lịch Sử 1975

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpw_%2BZkdSKpS-A%2BLN0aPA4DOgyPbb46G2afuGc-aK4c1w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: