“Hành Hương Truyền Giáo – Ánh Sáng Muôn Dân” và Các Chuyến Hành Hương của Nhóm TĐCTT

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã tăng thêm cho phái đoàn TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023,

từ lần tường trình qua email ngày 13/4/2023, được thêm 4 tham dự viên nữa: 3 TĐCTT và 1 Thân hữu:

3 TĐCTT là Chị Trần Kim Oanh ở Orange County CA, và AC Điềm M ở Houston TX,

1 Thân hữu (của Chị Phan Thanh TĐCTT Houston TX) là Chị Phạm Kim Lan ở Indiana.

Tổng số tham dự viên chuyến hành hương 2023 này cho tới nay là 21 anh chị em, và như em đã nói, tối thiểu cũng sẽ đạt tới con số 24 người,

con số căn bản như đã từng xẩy ra ở chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan năm 2014 và của chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh 2021 vậy.

Đối với em là người phát động sinh hoạt hành hương cho nội bộ nhóm, em thấy chuyến hành hương 2023 này rất cần thiết để hoàn tất bộ 3 hành hương 2019- 2021-2023.

Thật vậy, Nhóm TĐCTT chúng ta tổ chức các cuộc Hành Hương có liên hệ mật thiết với nhau, như 2 chuyến đầu 2014 và 2017, và 3 chuyến hành hương 2019, 2021 và 2023.  

2 chuyến hành hương đầu liên quan đến mạc khải tư

Chuyến “Hành Hương Tia Sáng từ Balan” 2014

TĐCTT dự lễ phong hiển Thánh cho ĐTC GP II ở Roma, vị Giáo hoàng cho LTXC, rồi sang Balan, nơi được Trời cao chọn ban bố Sứ Điệp của LTXC;

Chuyến “Hành Hương Thánh Mẫu – Thời Điểm Maria” 2017

TĐCTT đến các nơi danh tiếng Mẹ Maria đã hiện ra, nhất là Fatima 1917 và Lộ Đức 1858, cũng như La Salette 1846 và Paris Mẹ Ban Ơn 1830.

3 chuyến hành hương tiếp theo liên quan đến mạc khải Thánh Kinh:

Chuyến “Hành Hương Thánh Địa – Tuần Thánh Vượt Qua” 2019: TĐCTT chiêm ngắm và cử hành mạc khải thần linh của Vị Thiên Chúa Làm Người ở Thánh Địa;

Chuyến “Hành Hương Đức Tin – Chứng Tích Phục Sinh” 2021: TĐCTT chiêm ngắm đức tin chiến thắng thế gian (đế quốc Roma) nơi các thánh Ý quốc nhất là nơi Giáo đô Vatican; 

Chuyến “Hành Hương Truyền Giáo – Ánh Sáng Muôn Dân” 2023: TĐCTT hoan hưởng hoa trái đức tin nơi công cuộc truyền giáo của vị tông đồ Dân Ngoại Phaolô ở Hy Lạp.

Bộ 3 chuyến hành hương này liên hệ với nhau như sau: Từ mạc khải thần linh (ở Thánh địa) đến đức tin chứng nhân (ở Ý quốc và Vatican), một đức tin sinh hoa trái truyền giáo (ở Hy Lạp)

Như quí AC TĐCTT tham dự 4 chuyến Hành Hương trước (2014, 2017, 2019 và 2021) của Nhóm TĐCTTđã biết

em bao giờ cũng soạn thảo 1 tập sách hành hương bao gồm đầy đủ mọi sự về chuyến hành hương từng lần, và kết thúc là 1 cuốn Kỷ yếu sau chuyến hành hương.

Chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023 của chúng ta là chuyến hành hương theo vết chân truyền giáo của Thánh Phaolô,

Vị Tông đồ dân ngoại đã thực hiện 3 chuyến truyền giáo trong vòng 12 năm, và chúng ta theo vết chân ngài trong chuyến truyền giáo thứ 2 ở Hy Lạp.

Trong Tân Ước chúng ta thấy có 7 cộng đoàn được ngài thành lập, mà riêng ở Hy Lạp đã có 3/4 cộng đoàn: Côrintô, Philiphê, Thessalonica, và Êphêsô;

riêng Cộng đoàn Êphêsô ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng được ngài thành lập trong chuyến truyền giáo 2 của ngài, nơi chúng ta cũng kính viếng vì có Nhà Đức Mẹ nữa.

Nhân tiện em mới soạn thảo xong tập Sách Hành Hương 2023 này, em sẽ từ từ phổ biến cho chung nhóm, để ai cần và thích thì tìm hiểu nhé,

trong đó có nhiều tài liệu hiếm quí, ngoài phần PVLC và Thánh Ca cho các thánh lễ hằng ngày, và các chi tiết liên quan trực tiếp đến khách sạn, nhà thờ, đồ tùy thân v.v.,

còn có phần về 3 hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô, tổng quan các Thư ngài viết, nhất là các thư ngài gửi 4 cộng đoàn được ngài thành lập trong chuyến truyền giáo 2.

Cho dù quí AC không tham dự chuyến hành hương 2023 của Nhóm TĐCTT, chúng ta vẫn có thể học hỏi thêm để trau dồi kiến thức về thánh kinh của chúng ta.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrd%3DpdM6aWb9vAdpgYB8V7pv3eBVf84BD_3TN4Au-Cafg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: