Số 1, 10, 100, 1000…

“Nhà toán học Ả Rập vĩ đại Al Khawarizmi khi được hỏi về giá trị của con người, ông đã trả lời:
Nền tảng con người là đạo đức. Nếu có đạo đức, thì giá trị của bạn là 1.
* Nếu cũng thông minh, thêm một số 0 và giá trị của bạn sẽ là 10.
* Nếu cũng giàu có, thêm một số 0 nữa và giá trị của bạn sẽ là 100.
* Nếu trên tất cả bạn lại còn xinh đẹp, lại thêm một số 0 và giá trị tổng sẽ là 1000.*** Nhưng nếu bạn bị mất số 1, tương ứng với mất đạo đức, bạn sẽ mất tất cả giá trị và giá trị của bạn chỉ còn là số 0.”

Kính chuyển

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: