TĐCTT Các Khóa LTXC 2023

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Để tiếp theo Khóa LTXC 2023 em đã gửi tới từng Nhóm TĐCTT khác nhau ở các nơi,

hôm nay em gửi toàn bộ Khóa LTXC bao gồm tất cả các nơi, 

để nội bộ TĐCTT có thể mời gọi thân nhân hay thân hữu của mình đến tham dự Khóa LTXC ở địa phương của họ.

Từ Thứ Ba 9/5 cho đến hết 11/5, chúng ta sẽ dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXVI mở đầu năm 2023 ở GP Pensacola Florida nhé.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

Xin mời quí TĐCTT của em mở cái link dưới đây để theo dõi toàn bộ các Khóa LTXC 2023 của chúng ta.

Các Khóa LTXC Năm Hiệp thông tham gia truyền giáo 2023  

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrqcMz8%2BjeMATvCrUzm%3DnbMbKb72jnL75dUHCUyOOrwEQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: