TĐCTT sinh hoạt Thứ 7 Đầu Tháng Hoa Đức Mẹ 2023

Tháng Năm

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày mùng 6

11:00 am – 1:00 pm

Lễ Giỗ 3 Năm LH Vincentê TĐCTT Vũ Viết Hương ở Trung Tâm Công Giáo

2:00 – 4:30 pm Cử Hành Thứ Bảy Đầu Tháng

2:30 – 3:30 pm: Chầu Thánh Thể – Kinh Mân Côi Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể nơi Trái Tim Mẹ

Một trong những cách đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể là tin tưởng trở về với LTXC bằng Bí Tích hòa giải

Anh Nguyễn Việt Phát: Đoạn Phúc Âm mở đầu từng chục Kinh Mân Côi

Cộng đoàn đứng nghe Lời Chúa và khi đọc Kinh Sáng Danh sau mỗi chục Kinh Mân Côi

Chị Hoàng Bích / Bicky: Phần suy niệm sau đoạn Phúc Âm mở đầu – ngồi nghe suy niệm

Cộng đoàn quì đọc chung lời nguyện sau khi nghe suy niệm 

Chị Hoàng Minh: Suy niệm sau đoạn Phúc Âm chục 4; Chị Kim Oanh, bên Chị Bích, Đọc suy niệm chục 3

Phép Lành Thánh Thể

3:30 – 4:30 pm: Thánh Lễ kính Trái Tim Đức Mẹ

Bài Đọc 1: Anh Nguyễn Văn Hóa bị mắt nên xin Anh Nguyễn Việt Phát đọc thay

Cha Đức Minh kể lại câu chuyện ngài được ơn thiên triệu năm 14 tuổi: ngài đã được nhận vào DCCT nhưng Chúa định ngài là Lm triều

Tất cả là 35 anh chị em, bao gồm cả Chị Tammie Thủy bị bệnh ra xe ngay sau lễ và Chị Hồng Danh cũng ra theo

5:30 – 6:30 pm: Ghé thăm Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT, sau khi mang Cha Đức Minh về.

Cha Tuấn bị tiểu đường, không dám ăn cơm nhiều nữa, kiêng cữ nên xuống mất 25 pounds, những vẫn ăn ngủ bình thường.

Đầu năm 2023 ngài về VN thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của ngài 5 tuần lễ, bù lại 2 năm ngài không về vì covid.

Tuy sút cân lượng về thể xác nhưng tinh thần ngài không hề tụt giảm, vẫn tỉnh táo theo dõi tình hình Giáo hội VN và thế giới v.v.

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrfE-g1QwHhHEb8uyj%3Dpgg2bf5x%3Dd%3DCmy9%3DRC-M1LM4VQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: