TĐCTT – Tuần Ba Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXVIà023 ở GP Pensacola Florida

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Đáp lại lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong việc làm chứng cho LTXC,

Nhóm TĐCTT đã được thành hình và đang thi hành sứ vụ thương xót của mình nhất là bằng các Khóa LTXC hàng năm.

Và theo thông lệ, trước mỗi một Khóa mới ở bất cứ nơi đâu, chung Nhóm TĐCTT chúng ta đều dâng 1 Tuần Ba Ngày để cầu nguyện cho khóa,

và Tuần Ba cầu cho Khóa LTXC 56 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida trong thời khoảng 12-14/5/2023.

Mỗi ngày, từ Thứ Ba mùng 9/5 đến hết Thứ Năm mùng 11/5, chúng ta chỉ cần thêm ý chỉ vào các việc làm của chúng ta, nhất là việc đạo đức và bác ái, để cầu cho Khóa LTXC 2023 ở Florida.

Riêng nhóm đọc kinh 3 giờ chiều, sẽ có lời nguyện riêng cầu cho khóa LTXC đầu tiên trong năm 2023 này.

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina 

đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

em tĩnh– 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHoeNw7LwPNqJ2Ge78uxrxn64FqF7a4WmHNRKDGUkVVzjw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: