Khóa LTXC 56 ngày 11-13/5/2023 GP Pensacola Florida

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Xin cám ơn Quý AC đã làm Tuần Ba Ngày cầu cho Khóa LTXC 56 năm 2023 này.

Đây là Khóa thứ 2 ở GP Pensacola Florida.

Em đã tới từ chiều tối hôm qua, sáng năm ghé bãi biển hít khí trong lành và chiều nay sửa soạn hội trường.

Chúng ta tiếp tục hiệp thông loan truyền LTXC mỗi Khóa LTXC của chúng ta ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào nhé.

Việc loan truyền LTXC là việc chung theo sứ vụ thương xót của TĐCTT chúng ta, em va 2 nhóm địa phương chỉ đại diện chung nhóm thôi.

Và dưới đây là hình ảnh tiêu biểu cho thấy đi đâu và ở đầu cùng làm gì chúng ta vẫn có nhau, theo nhau và với nhau.

Xin LTXC là niềm vui phục sinh, yêu thương, hiệp thông và phục vụ của chúng ta nhé.

em tĩnh

00-tdctt-9copy.jpg

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpWavB1-%2BmKHksaHPGoFUqd6tFYxEFVXko7CbZqav%3DJGw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: