Khóa LTXC 56 ngày 11-13/5/2023 GP Pensacola Florida

Xin chào bình minh từ Pensacola Florida Quí TĐCTT thân thương của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã cho Khóa LTXC 56 của chúng ta đang diễn tiến tốt đẹp ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida.

Trong khi chờ đợi bài tường trình toàn bộ khóa này, bao gồm cả hình ảnh lẫn dãn giải đính kèm như các 55 khóa trước,

xin mời quí anh chị tạm thời theo dõi bài chia sẻ trực tuyến sau đây về đề tài “Satan sẽ được thả ra sau 1000 năm: Tại sao?”

Và hôm nay là Thứ Bảy 13/5/2023, kỷ niệm 106 năm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima,

xin mời quí AC theo dõi đề tài “Fatima: Dạo Khúc Thương Xót” vào lúc 2 giờ ở Pensacola Florida,

tức vào lúc 12 giờ trưa ở California hay 2 giờ chiều ở TX/OK, và 3 giờ chiều ở NY/VA/MD/PA qua cái link dưới đây:

Ngoài ra, cũng xin mời Quí AC theo dõi đề tài “Fatima: Tham Cung Bí Sử”

được chia sẻ với Hội Đạo Binh Đức Mẹ của Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida

ngày mai 14/5/2023 vào lúc 8:30 am, tức 6:30 am CA/WA, 8:30 am TX/OK và 9:30 am VA/MD,NY/PA ở cái link dưới đây

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Fatima luôn ấp ủ chúng ta trong LTXC vô biên.

em tĩnh

On Thu, May 11, 2023 at 6:50 PM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Xin cám ơn Quý AC đã làm Tuần Ba Ngày cầu cho Khóa LTXC 56 năm 2023 này.

Đây là Khóa thứ 2 ở GP Pensacola Florida.

Em đã tới từ chiều tối hôm qua, sáng năm ghé bãi biển hít khí trong lành và chiều nay sửa soạn hội trường.

Chúng ta tiếp tục hiệp thông loan truyền LTXC mỗi Khóa LTXC của chúng ta ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào nhé.

Việc loan truyền LTXC là việc chung theo sứ vụ thương xót của TĐCTT chúng ta, em va 2 nhóm địa phương chỉ đại diện chung nhóm thôi.

Và dưới đây là hình ảnh tiêu biểu cho thấy đi đâu và ở đầu cùng làm gì chúng ta vẫn có nhau, theo nhau và với nhau.

Xin LTXC là niềm vui phục sinh, yêu thương, hiệp thông và phục vụ của chúng ta nhé.

em tĩnh

00-tdctt-9copy.jpg

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrK0RPifVSnmLE98eUR6S%2BCi3gnr6%2BAGk1vi-X8LpjHjA%40mail.gmail.com.Show original message

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: