Khóa LTXC XXXXXVI 11-13/5/2023 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Giáo phận Pensacola Florida

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Khóa LTXC XXXXXVI – 2023 của chúng ta ỏ Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo, Giáo phận Pensacola Florida cuối tuần vừa rồi 11-13/5/2023.

Tất cả mọi sự đã được nên trọn theo Thánh Ý Chúa như chúng ta vẫn cầu xin.

Xin cám ơn Cha Lêô Vũ Đình Huyến CRM, Chánh Xứ Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Giáo Phận Pensacola Florida đã kêu gọi đoàn chiên, chung cũng như riêng để tham dự.

Cám ơn ba chị phục vụ ẩm thực 2 ngày tĩnh tâm: Chị TĐCTT Nguyễn Thị Hảo, Chị tân TĐCTT Nguyễn Kiều Miên và Chị Dự TĐCTT Nguyễn Thị Ánh.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

Xin mời quí AC bấm vào cái link dưới đây để theo dõi nhé:

Khóa LTXC XXXXXVI 12-14/5/2023 ở GP Pensacola FL  

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpR1nY7kV1idmDZwabV1YK6B9deLW%3DStuahj_xVRhSNMA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: