Thông báo về Khóa tìm hiểu Ơn Gọi 2023 của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế

26/05/2023

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1RtbZyjtq5WeXhwzV33lInpgIINItq-djCZEQ7Yn7KUY/edit?fbclid=IwAR2zFa9TrJt3QJ46pfHX7IFwc35V0ZsIbXSUoFUQnSPuZKdgL0X1Tto1plI#responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: