Chương trình gõ cửa Hiệp Hành.

Hiệp Hành là điều đơn giản

Tính hiệp hành là điều đơn giản. Không có gì khó hiểu về nó cả. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất cả một hành trình tri thức phức tạp để hiểu một khái niệm đơn giản. Chính Thiên Chúa là Đấng đơn giản đến mức chúng ta, trong sự phức tạp của mình, không…

Vatican News Tiếng Việt: Chương trình Gõ Cửa Hiệp Hành bài 4 ngày 09.04.2023

VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT:CHƯƠNG TRÌNH GÕ CỬA HIỆP HÀNH Vatican News Tiếng Việt Từ ngày 22.02.2023, Vatican News Tiếng Việt thực hiện chuyên mục Gõ Cửa Hiệp Hành để trình bày về Thượng Hội Đồng cũng như về Lối Sống Hiệp Hành của Giáo Hội. Sau đây là các chương trình đã phát: (Cập nhật…