Hướng dẫn Mục Vụ Thánh nhạc.

ỦY BAN THÁNH NHẠC: HƯỚNG DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC (Bản cập nhật tháng 12-2022)

 Phụng Vụ – Bí Tích, Thánh Nhạc ỦY BAN THÁNH NHẠC:HƯỚNG DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC(Bản cập nhật tháng 12-2022) WHĐ (23.04.2023) – Tài liệu “Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc” do Ủy ban Thánh nhạc soạn thảo đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận cho áp dụng chính thức ngõ hầu “thống nhất mục vụ…