Truyền thông Dòng Tên

[SUY TƯ CN 22 TNC] AI LÀ NGƯỜI KHIÊM TỐN?

[Suy Tư TM CN 22 TNC] Ai là người khiêm tốn? 9 giờ trước ____BÀI TIÊU ĐIỂM, ____BÀI VIẾT, Phục Vụ Đức Tin, Suy Tư172 Lượt xem https://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfb00425ebcda8%26domain%3Ddongten.net%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdongten.net%252Ff2e9151cd182f4%26relation%3Dparent.parent&container_width=106&href=https%3A%2F%2Fdongten.net%2F%3Fp%3D124340&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=90 (Lc 14, 1,7-14) Khi bước vào một phòng họp, hoặc một hội nghị, chúng ta có thể nhận ra cấp bậc thứ hạng bằng cách quan sát nơi ngồi của mọi…

Keep reading

Bác Tám…

Ngày 11 tháng 8 năm 2022 lễ thánh Clara, bác Tám, cha Phêrô Phạm Hữu Lai S.J. đã ca một bài ca để ra đi gặp Đấng Tối Cao. Thật kỳ lạ và trùng hợp thay. Không hiểu tại sao buổi sáng hôm đó tôi lại đi dọn phòng khách và bỏ hết tất cả…

Keep reading

ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước:”Người hoạt động truyền thông phải có tâm”

Nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm nay (29.05.2022), Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lời chia sẻ với chủ đề “Người…

Keep reading