TĐCTT tham dự PVLC trực tuyến

Quí

 TĐCTT rất thân thương của em,

Như chúng ta đều biết, hằng tuần, Nhóm TĐCTT có một số anh chị em, tối đa 25 người, thường là trên dưới 20 một chút, 

tham dự PVLC online vào chiều tối Thứ Năm hằng tuần cho Chúa Nhật sau đó. Rất vui và hữu ích gần 1 năm rưỡi nay. Tạ ơn LTXC.

Thường em cũng chia sẻ PVLC với anh chị em TĐCTT vào mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng trong giờ đầu tiên, trước giờ Chầu Thánh Thể đền tạ và Thánh Lễ.

Tháng 9/2022 này, em sẽ thử thực hiện chia sẻ PVLC Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C, vừa trực tiếp với anh chị em TĐCTT tham dự GP Orange CA, 

vừa trực tuyến với quí TĐCTT ở gần mà không thể tham dự, nhất là ở xa mà muốn theo dõi. 

Tuy nhiên, vì ở bên hội trường em vẫn làm được như vào các ngày tĩnh tâm nội bộ trước đây, 

còn ở bên nhà nguyện thì vị tu sĩ phụ trách nói cũng được, nên em mới dám thử coi. Hy vọng OK.

Xin mời quí AC theo dõi vào lúc 2 giờ chiều CA/WA/AZ, tức 4 giờ TX/OK/KS, và 5 giờ NY/MD/PA, ở cái link dưới dây.https://youtu.be/wJ2HQw1MLe4
— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHr6bPkpPVqgfEa6JEA8Ei4J1Q8feOBsRMG9OGmv4%2Bf2Lg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: